بهترین-وکیل-در-امور-شهرداری-در-مشهد

در محدوده قانونی و حریم شهرداری از استانداردهای لازم برای سکونت و فعالیت برخوردار گردد. در برخی موارد به علت ایجاد اختلاف بین اشخاص و شهرداری، شخص شاکی – خواه شخص حقیقی خواه حقوقی- در مقام دادخواهی و شکایت ا

تماس با ما