مرور برچسب

بند 6 ماده 25 قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آیـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است یا به موارد صـدور سند در راستای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت نیز تسری می‌یابد؟

تماس با ما