آیا-اخلال-در-سیستم-مخابراتی-جرم-است؟

ن جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته اند که به جرایم مردن تغبیر می شوند و در دو دسته جای می‌گیرند:

جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

تماس با ما