بازداشت موقت

ٌاینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما