سوال-حقوقی-در-کرج

هزینه دادرسی بوده است؛ اما حضور خوانده در این جلسه به معنای اطلاع او از پرونده مورد رسیدگی می‌باشد. بنابراین چنانچه خواند

تماس با ما