شروط نامشروع در قانون مدنی

ط عدم مهر در نڪاح منقطع: “باطل و مبطل است.”ماده ۱۰۹۵

::شرط بطلان عقد نڪاح در صورت عدم تادیہ مهر در مدت معین :”شرط باطل” اما “نکاح و مهر صحیح” است ماده ۱۰۸۱

تماس با ما