آیا-قول-نامه-را-می-توان-انتقال-یا-دلیل-مالکیت-مبیع-تلقی-کرد؟

ان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیت طرفین از انجام

تماس با ما