وکالت-چیست+وبه-چه-صورت-می-توان-وکالت-داد

دفتری و دفتریاری است: قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، ولی در مورد دفتر ازدواج ممنوعیتی مشاهده نشد.

پرسش : آیا ا مکان اینکه وکیل از طریق پست اقدام به اعتراض کند وجود

تماس با ما