وکیل‌خوب-مهریه-در-کرج

مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است . بنابراین در فرض سوال مطالبه مهریه به عنوان قسمتی از اموال به جا مانده از سوی ورثه زوجه به طرفیت ورثه زوج که اموال به جا مانده را قبول نموده اند در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلا اشکال است .

تماس با ما