وکیل قتل در یزد

۱- قصد فعل + قصد نتیجه =عمد
۲- قصد فعل +عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده است= عمد( اصل آگاهی است )
۳- قصد فعل +عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده نیست + مجنی علیه ویژگی خاص دارد = عمد ( اصل عدم آگهی ): الف ) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما