وکیل مربوط به املاک واسنادمالکیت درتهران

در طرح دعوای یاد شده، نیازی به طرفیت قرار گرفتن اداره ثبت نبوده و خوانده دعوا شخص یا اشخاصی هستند که سند مورد درخواست ابطال به نام آنها صادر شده است.
پذیرش اعسار از ضامنان سفته
پرسش:
چنانچه امضاکنندگان ظهر سفته‌های مربوط به وام دریافتی از بانک توسط شرکت تجاری در مرحله اعتراض به دادنامه‌ای که براساس آن محکوم شده‌اند، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی را تقدیم دادگاه ‌نمایند، آیا می‌توان درخواست اعسار آنان را پذیرفت؟ اگر امضاکنندگان ظهر سـفـتـه‌هـا از مـدیـران شـرکت باشند، تکلیف چیست؟
پاسخ:
افراد یاد شده به عنوان اشخاص حقیقی فارغ از این که سمتی در شرکت داشته یا نداشته باشند، به عنوان ضامن شناخته می‌شوند و رسیدگی به درخواست اعسار آنان فاقد منع قانونی است؛ اما ضامنی که به عنوان تاجر ظهر ســفـتــه‌را امـضــا نـمــوده، بــایــد دادخــواســت ورشکستگی بدهدبرای طرح دعوای طاری باید با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و در مرجع صلاحیت دار اقدام کرد.
پرسش ۸۹/۹۳۹:
در فرضی که دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ توسط شورای حل اختلاف صادر شده باشد آیا طرح دعوای طاری در مرحله اعتراض قابل پذیرش است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
دعاوی طاری مطابق مقررات نیازمند تقدیم دادخواست و نیز رعایت سایر اصول و تشریفات دادرسی است. این در حالی است که اعتراض به دستور تخلیه مکان استیجاری صادره توسط شورای حل اختلاف و رسیدگی به آن بدون رعایت تشریفات مزبور و تقدیم دادخواست صورت می پذیرد؛ بنابراین، خواهان دعوای طاری لازم است جداگانه نسبت به طرح میتدعوا در مرجع قضائی صلاحیت دار اقدام نماید.
(کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۴/۸/۱۳۹۰)
قائم مقام مالک نیز ملزم به رعایت حق ارتفاق دیگران است.
پرسش ۹۰/۱۲۳:
شخص (الف) ملک متعلق به خود را که در موقعیت تجاری می باشد به شخص (ب) می فروشد. خریدار جهت گرفتن پروانه ساختمانی و احداث مجتمع تجاری به شهرداری مراجعه و موفق به أخذ پروانه می گردد. در حین شروع به کار همسایه عنوان می نماید که شخص (الف) قبلاً حدود ۲۰ متر را جهت استفاده از نورگیر ساختمان مسکونی آنها به وی داده است و شهرداری به موجب پاسخ استعلام حق نورگیری را مورد تأئید قرار داده است. آیا اقدام مالک مجاور و شهرداری درخصوص حق نورگیری دارای مبانی قانونی است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
در فرض سؤال وقوع عقد موجد حق ارتفاق (موضوع ماده ۹۴ قانون مدنی) استفاده می شود. در نتیجه قائم مقام مالک نیز به تعهدات مالک سابق پایبند بوده و ملزم به رعایت حقوق ارتفاق همسایه است.
(کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰)

در دعوا بر میّت اعم از مالی و غیرمالی باید اتیان سوگند شود.
پرسش ۸۹/۸۰۰:
آیا در کلیه دعاوی مالی و غیرمالی، مفاد ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب لازم الرعایه است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
حسب اطلاق ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعوی بر میّت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است لذا چنان چه دعوی مالی یا غیرمالی بر میّت طرح و اقامه گردد، پس از اقامه بینه شرعی سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از اتیان سوگند، حق وی ساقط می شود.
(کمیسیون مدنی ۲ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰)

آن دسته از امور حسبی که جنبه اعلامی دارد قابل سازش و صدور گزارش اصلاحی نیست.
پرسش ۸۹/۸۳۰:
آیا صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی از سوی دادگاه ها امکانپذیر است؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوی خود را به طریق سازش خاتمه دهند و اختلافات و مسائل ورثه در مورد ترکه که یک دعوی مدنی است از شمول ماده مذکور خارج نیست بنابراین صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی مربوط به ترکه از سوی دادگاه ها با رعایت قوانین مربوط به افراز و تقسیم اموال غیرمنقول اشکالی ندارد. لیکن در اموری که جنبۀ اعلامی از سوی دادگاه حسب قانون دارد مانند حکم حجر و بقاء آن یا رفع حجر و حکم رشد، حکم موت فرضی و گواهی انحصار وراثت قابل مصالحه و سازش نیست.
(کمیسیون جزائی ۵ مورخ تیرماه ۱۳۹۰)

در مواردی که برای جرم حداکثر مجازات پیش بینی شده، تخفیف بلااشکال است مگر در صورت منع قانونگذار.
پرسش ۸۹/۱۶:
طبق قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، چنان چه سن فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حال در صورت وجود جهات مخففه آیا دادگاه می تواند ماده ۲۲ قانون مذکور را درخصوص متهم اعمال نماید؟
پاسخ:
نظر کمیسیون:
درصورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ولی دادگاه به هر حال می تواند از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و در مجازات تخفیف دهد فقط در مواردی که قانونگذار دادگاه را منع کرده که کمتر از میزان مقرر تخفیف ندهد. در آن صورت دادگاه حق اعمال ماده ۲۲ را ندارد، مثل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. پرسش و پاسخ در مورد انحصار وراثت

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]
ابطال سند چیستروش ابطال سند در تهرانوکیل املاک در تهرانوکیل املاک درتهرانوکیل برای ابطال سند در تهرانوکیل برای اخذ سند برای ملک در تهرانوکیل پرونده های ملکی در تهرانوکیل در تهران
۰ ۸۳
به اشتراک گذاری
در خواست مشاوره تلفنی رایگان
در خواست مشاوره تلفنی رایگان

پست قبلی

سندمالکیت وسوالات مربوط به آن+ابطال سندمالکیت به چه صورت امکان پذیرمی باشد

پست بعدی

پرسش وپاسخ ازوکیل دررابطه باابطال سندمالکیت+شماره وکیل خوب دراصفهان

ممکن است شما دوست داشته باشیدبیشتر از نویسنده
دعاوی حقوقی
معرفی وکیل خوب در مشهد+ مشاوره با وکیل متخصص

دعاوی حقوقی
بهترین وکیل درارومیه کیست؟+مشاوره تلفنی

جرائم پزشکی
وکیل متخصص در دوگنبدان | چگونه یک وکیل متخصص در دوگنبدان انتخاب کنیم؟

ارسال یک پاسخ
با یان کاربر وارد شده اید حمیدرضا عظیمی. خروج از سیستم؟

نظر شما

جستجو
جستجو کردن…
دسته‌ها
جرائم پزشکی
جرائم پولی و بانکی
جرائم سایبری
دعاوی ارث
دعاوی حقوقی
دعاوی خانواده
دعاوی کیفری
دعاوی ملکی
دیوان عدالت اداری
سایر
قراردادها
مالکیت فکری
همه شهرها
وکیل قانون کار
ثبت نام وکلا در موسسه راه امید

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما