پرسش وپاسخ ازوکیل درزمینه چکپرسش وپاسخ ازوکیل درزمینه چک

توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

تماس با ما