چگونگی اثبات عسروحرج ومواردآن

سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما