فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن

اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما