مرور رده

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی به جرائم گفته میشود که در آن پزشک به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث خطا میشود و در اینجا مجرم محسوب می شود.

تماس با ما