مرور رده

وکیل قانون کار

حقوق کار حاکم بر روابط بین کارفرمایانی است که دیگران را به کاری گماشته اند و کارگرانی که برای آنها کار می کنند

تماس با ما