وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

معرفی دعوای استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

«جهیزیه» به مجموعه وسایل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به

منزل بخت (شوهر) تسلیم می گردد، اطلاق می شود. در بسیاری از خانواده ها مرسوم است

که زن به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به خانه شوهر ببرد.

این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است. تأمین معاش خانواده بر عهده شوهر

است؛ ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم

امور خانه می پردازد و از کار خود درآمدی ندارد، پس ناچار باید مالی به همراه ببرد و بدین گونه سهمی

از این بار را به دوش بکشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از روح

تعاون بین خانواده زن با شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد

و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون به هر حال اگر

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

جهیزیه از مال دختر نباشد خانواده اش آن را به او تملیک می کنند.

«آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست حق مالکیت زن باقی

می ماند؛ ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.»

از نظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند؛ بنابراین،

هرگاه زن بخواهد می تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی،

زن اموال را به خانواده اختصاص می دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود.

برای مطالعه سایر مطالب حقوقی و کیفری اینجا کلیک کنید

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

مبحث اول: ارکان ونحو دعوای استرددجهیزیه

استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد دارای شرایط عمومی و اختصاصی است که گذشته از

شرایط عمومی باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز دارا باشد

گفتار اول: مالکیت خواهان بر اموال مورد ادعا

اولین رکن دعوای استرداد وجود دلایل و اسناد دال بر مالکیت خواهان دعوا بر اموال مورد ادعای استرداد است.

به عبارتی دعوای استرداد نسبت به اموالی پذیرفته میشود که در مالکیت زن باشد در صورت حدوث اختلاف

باید به شرح ماده ۹۳ ق. اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد:

«از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادت مورد استفاده اختصاصی زن باشد

متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون

مشترک بین آنان محسوب شود. مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» عمل کرد؛ «بنابراین، در مرحله نخست

باید به عرف و عادات و اوضاع و احوال توجه کند در محلی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان

جهیزیه به خانه شوهر می برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از مدت نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است،

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

وکیل استرداد جهیزیه

موسسه حقوقی راه امید ، سامانه وکیل نوین

باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت خواست. برعکس هنگامی که زن از خانواده ثروتمندی نیست و

دعوا درباره اشیاء گران بهایی است که زن به طور معمول توانایی تهیه آن را ندارد یا از تاریخ وقوع نکاح چنان می

گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدعی به حساب آورد.» در فرض که قرائن خارجی

وجود ندارد، باید از اماره تصرف یاری خواست ماده ۳۵ ق.م. مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت

است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد و برای مثال

مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد. همچنین اگر مالی

مورد استفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می گیرد.»

در خصوص اموالی که نه تصرف شخصی بر آن وجود دارد و نه در عرف متعلق به یکی از طرفیت طرفین باید طبق

مقررات باب تداعی به سوگند یاد کنند و پس از سوگند مبنی بر رد ادعای طرف مقابل مال بین آنان متساویا

تقسیم شود، چنانچه هریک از طرفین حاضر به اتیان سوگند نشد، ادعای طرف مقابل اثبات می شود و دعوا بدین ترتیب فیصله

می یابد.»

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص استرداد جهزیه در مشهد اینحا کلیک کنید

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

گفتار دوم: تسلیم مال موضوع دعوا (جهیزیه)

باید مطابق اسناد و مدارک محکمه پسند تحویل و تسلیم اموال بر زوج با آورده شدن این اموال بر زندگی

مشترک از طرف زوجه ثابت شود؛ بنابراین، اگر زوجه از شوهر مبنی بر وجود اموال و تسلیم آن رسید

داشته باشد که در اصطلاح فقهی به آن سیاهه جهیزیه می گویند.

– اگر سیاهه جهیزیه موجود باشد: «به فرض اینکه سیاهه جهاز با امضای شوهر در اختیار زن باشد، باید

دادخواستی با خواسته استرداد جهاز تنظیم شود و با استناد به سیاهه با این توضیح که جهاز در خطر حیف

و میل و تعویض و جابه جایی است تقدیم دادگاه های صالحه شود.» – اگر سیاهه جهیزیه موجود نباشد:

در چنین شرایطی استرداد جهاز مشکل است اگر زن فاکتورهای معتبر خرید و شهادت شهود و احیانا قبض

بارکشی های شهری که ناقل جهاز به نشانی زوج بوده اند را در اختیار داشته باشد می تواند با استناد به

این اسناد دعوای خود را مطرح کند یا می تواند با تأمین دلیل از شورای حل اختلاف اموال موجود در خانه را تأمین

و لیست نماید تا بر اساس این تأمین، دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. گفتار سوم: وجود یا بقاء عین (جهیزیه)

همان طور که گفته شد آوردن جهیزیه به زندگی مشترک به مفهوم اباحه تصرف و انتفاع مشترک از این اموال است.

بدین ترتیب، ید زوج نسبت به این اموال امانی بوده و تلف جهیزیه جز در صورت تعدی و

تفریط زوج، ضمانی بر عهده زوج نخواهد داشت با این تحلیل، زوجه در

دعوای استرداد جهیزیه باید وجود و بقای جهیزیه را ثابت کند که در

 

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

موسسه حقوقی راه امید سامانه وکیل نوین

یکی از آراء دیوان عالی کشور هم به آن اشاره شده است: «داشتن قبض

رسید جهیزیه ازدواج به تنهایی کافی برای مطالبه نخواهد بود بلکه

زوجه باید ثابت کند که جهیزیه در منزل زوج باقی است.» برای حفظ حقوق زوجه به حکم اصل استصحاب،

در صورت تردید به تلف و بقاء موجود بودن اموال را فرض و زوج را در صورت ادعای تلف، مدعی دانست و بار ادعا را

بر او تحمیل نمود. در صورت عدم وجود عین اموال برابر ماده ۲ ق.آ.د.م.

بدون ورود در ماهیت دعوا دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

در پایان لازم به یادآوری است دعوای استرداد جهیزیه یک دعوای عینی است و در هر جا که مسئولیت شخص شامل

بازگرداندن یک عین خارجی باشد، باید استرداد آن را درخواست نمود. قیمت آن قبل از تلف موضوع دعوا با خواسته

قرار نمی گیرد. تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوا از استرداد به دعوای

مطالبه است که در دعوای مطالبه باید ابتدا منشا آن را مانند هر دعوای دیگر الیت نمود

و در اینجا زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد را

و پس از آن تلف را ثابت کند و بعد با رعایت شرایط مطالبه . در زمان طرح دادخواست باید خواسته

خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید؛ یعنی، مطالبه وجه که در ضمن آن می بایست تمام شرایط فوق را به همراه تلف عین ثابت نماید.

منبع : شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۴ دعوای خانواده

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

1 نظر
  1. […] ، مطالبه مهریه ، مطالبه نفقه ، فسخ نکاح ، حضانت فرزند ، استرداد جهزیه ، دعوای تمکین، اثبات و ابطال ازدواج و ثبت آن ، اثبات […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود