:مواعد آئین دادرسے ڪیفرے

 

مشاوره حقوقی

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

 

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 

 

 

مشاوره تلفنی و حضوری

انعقاد وکالت

داوری در مشکلات خصوصی

تنظیم قرارداد

تعزیرات،دیوان عدالت اداری،اعاده دادرسی

با کادری مجرب و متخصص در زمینه حقوقی و کیفری به صورت مجزا

تماس باشماره: ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

 

:مواعد آئین دادرسے ڪیفرے

:⏱مدت توقف رسیدگے جهت بررسے عدالت شاهد ، “نباید بیش از ده روز” به طول انجامد .

:⏱فاصلہ بین ابلاغ احضاریہ متهم و موعد احضار “حداقل سہ روز” است .مگر فوریت ایجاب ڪند ڪه در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممڪن است .

:⏱مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده هاے موضو؏ ماده ۱۸۸ اصلاحے قانون آئین دادرسے ڪیفرے “حداڪثر ظرف مدت ۶ ماه” مے باشد .

::⏱مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، “یڪ تا پنج روز” است .

::⏱زمان صدور رأے بدوے و تجدیدنظر ڪیفرے پس از ختم رسیدگے در همان جلسہ است . مگرانشاء رأے متوقف به تمدید مقدماتے باشد ڪه در اولین فرصت “حداڪثر تا یڪ هفتہ” خواهد بود .

::⏱زمان براے پاڪنویس رأے ڪیفرے پس از انشاے رأے ظرف مدت “۳ روز” خواهد بود .

::⏱مهلت واخواهے از رأے غیابے “۱۰ روز”پس از ابلاغ واقعی یا ۱۰ روز پس از تاریخ اطلا؏ در صورت ابلاغ رأے مے باشد .

::⏱مهلت واخواهے از رأے غیابے صادره در مرجع تجدیدنظر ڪیفرے ، “ظرف ۲۰ روز” پس از ابلاغ واقعے به متهم یا وڪیل او خواهد بود .

::⏱مهلت تجدیدنظرخواهے ڪیفرے ، “۲۰ روز برای اشخاص مقیم ڪشور” و “۲ ماه براے اشخاص خارج از ڪشور” ، از تاریخ ابلاغ حڪم یا انقضاے مدت واخواهے می باشد .

::⏱مهلت تجدیدنظرخواهے از رأے ڪیفرے در موارد اثبات ادعاے عذر موجہ محڪوم علیہ مبنے بر عدم اطلا؏ از مفاد رأے ، ظرف “یڪ هفتہ” از تاریخ اطلا؏ است .

::⏱زمان اخطار رفع نقص “ظرف ۲۰” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهے است ڪه متقاضے بایستی “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریہ باید جهت رفع نقص اقدام ڪند .

::⏱مهلت ارسال قرار بازداشتے ڪه رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر “ظرف۲۴ ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود .

::⏱مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف ۱۰” روز از تاریخ تسلیم درخواست مے باشد .

::⏱مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه ڪیفرے استان “حداڪثر تا ۴ ماه” مے باشد .

::⏱مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداڪثر تا ۲ ماه” خواهد بود .

::⏱مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینے ڪه منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار مے باشد .

::⏱مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده اے ڪه حاوے اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ آخرین دفا؏ و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف ۵ روز” از تاریخ وصول پرونده خواهد بود

::⏱مهلت اعتراض به قرارهاے صادره توسط بازپرس ڪه به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،”ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاڪی متهم مے باشد .

::⏱مهلت اعمال ماده ۱۸ اصلاحے در مورد آراے قطعیت یافتہ خلاف بین شر؏ “حداڪثر ظرف یڪ ماه” از تاریخ قطعیت رأے خواهد بود .

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما 
تلفن وکیل برای شما ارسال شده با ایشان تماس حاصل فرمایید .

× کارشناسان ما آمده پاسخگوی هستن