وکیل مطالبه وجه در مشهد

وکیل مطالبه وجه در مشهد

 

موسسه حقوقی راه امید

برای گرفتن مشاوره کامل درباره مطالبه وجه و صحبت با وکیل متخصص در همین حیطه میتوانید به موسسه حقوقی راه امید اعتماد کنید.

این روزها هرکسی خود را بهترین معرفی میکند، ما اذعان به بهترین بودن نداریم اما در هرزمینه ای از قبیل موضوعات خانوادگی و حقوقی و کیفری وکیل متخصص در همان موضوع را در اختیار داریم تا متناسب با مشکل پرونده شما، بتوانیم بهترین و کامل ترین مشاوره و راهنمایی را ارائه دهیم تا با کمترین هزینه و زمان ممکن به بهترین راه حل برسید.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل مطالبه وجه در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب  

خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه طلب را دارد تا دعوی خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعوی 

به نوع دعوی باید بین مواردی که منشا طلب مستند به یک سند رسمی است با مواردی که سند رسمی نیست قائل به تفکیک شد. 

 الف) اگر مستند طلب سند لازم الاجرا نباشد: قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف تنها مرجعی که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه طلب را داشت دادگاه عمومی حقوقی بود؛ ولی با تصویب قانون شوراها با توجه به مبلغ مورد خواسته خواهان مرجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل خواهد بود. . 

۱. میزان خواسته دعوی (مطالبه طلب) تا دویست میلیون ریال باشد: در این خصوص ماده ۹ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر میدارد: «… قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید: الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون  ریال…» بنابراین، اگر خواسته دعوی مطالبه طلب تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید دادخواست را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم چون مراجع مشارالیه صلاحیت رسیدگی به آن را دارند 

۲٫میزان خواسته دعوی (مطالبه طلب) بیش از دویست میلیون ریال باشد: در این مورد به مجوز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «رسیدگی این به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است …..» باید دعوی خود را در دادگاه عمومی حقوقی بدوی طرح نماییم اگر مستند طلب سند لازم الاجرا باشد: در صورتی که سند مستند دعوی، اجرا باشد؛ یعنی،سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور که برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. 

موسسه حقوقی بین المللی راه امید  

در این صورت خواهان می تواند برای مطالبه وجه آن به مرجع شبه قضایی (اجرای ثبت) مراجعه نماید تا با رعایت مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و آب لازم اجرا مصوب ۱۳۸۷ نسبت به این طلب اجراییه صادر شود 

 گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی 

هرچند مراجع رسیدگی به دعوی مطالبه طلب مشخص شدند؛ لیکن با توجه به تعدد این نوع مراجع سؤال این است که کدام مرجع صلاحیت محلی و منطقه ای این دعوی را خواهد داشت که تحت عنوان ۴ صلاحیت محلی مراجع ذی صلاح بررسی میشود:  

الف) اگر مستند طلب سند لازم الاجرا نباشد: با توجه به اینکه منشأ دعوی قرارداد است یا خیر مرجع

قضائی متفاوت رسیدگی خواهد کرد. . 

۱. منشأ طلب عقد یا قرارداد نیست: با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی که بر اساس آن

مطالبه-وجه

«کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد» و مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی، سلسله مراتب صلاحیت محلی مقرر بدین شرح است و خواهان باید در تقدیم دادخواست آن را رعایت نماید:  

مرحله اول (اقامتگاه خوانده): دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد. 

پد در دادگاهی اقامه شود که خوانده آن سکونت 

مرحله دوم (محل سکونت موقت خوانده): در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در در حوزه قضائی آن سکونت موقت دارد. 

مرحله سوم (محل استقرار اموال غیرمنقول): در صورتی که خوانده نه اقامتگاه ونه محل سکونت موقت در ایران داشته باشد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اموال غیرمنقول داشته باشد. 

ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهی نامه عدم 

عدم پرداخت صادر شده است  ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های سه گانه فوق در تهران حسب بخش نامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست درمحل اقامت خوانده رسیدگی می شود.  

ب) اگر مستند طلب سند لازم اجرا باشد:

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرای مصوب ۱۳۸۷ صلاحیت مراجع صادر کننده اجراییه بدین شرح مشخص میگردد:  

  1. در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده ونیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای احر مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. 

 ٢. در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده میشود. 

٣. در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال  منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند. 

۴. در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.  

۵. درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید و درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود: 

– تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه؛ 

اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.  

 

هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجراییه دارد. هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است. دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست و اداره ثبت فقط نسبت به وجه مرقوم در چک اجراییه صادر می نماید. 

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل مطالبه وجه در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

1 نظر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی