بهترین وکیل ملکی دربندرعباس+مشاوره حضوری رایگان۱۴۰۳

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید .

09xxxxxxxxx ( مشاهده شماره اینجا را کلیک کنید ).

بهترین وکیل ملکی دربندرعباس+مشاوره حضوری رایگان۱۴۰۳

۱-قانون ثبت اسنادو املاک

۲-باب اول تشکیلات اداری ثبت

۳-ثبت عمومی که فصل اول شامل(اعلان ثبت و تحدیدحدود)

فصل دوم(اعتراض)فصل سوم( آثار ثبت)

۴-آیین نامه قانون ثبت املاک

۵-قانون متمم قانون ثبت و اسنادو املاک

قانون ثبت اسنادواملاک دربهترین وکیل ملکی در بندرعباس

ثبت در لغت به معنای استواری،قراردادن،پایداری و نوشتن آمده است. کلمه ثبت با ترکیب کلمه دیگر مفهوم خاصی پیدامیکند. معنای اصلی ثبت نوشتن هست، مثلا ثبت املاک ،ثبت اسناد،ثبت شرکت ، ثبت عادی، ثبت عمومی،ثبت اختیاری،ثبت رجوع و….

باب اول: تشکیلات اداری ثبت دربهترین وکیل ملکی در بندرعباس

ماده ۱ –در حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل، یک اداره یا دائره ثبت اسناد و امالک تأسیس میشود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.

درخواست وکیل

ماده ۲ –مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانون ندارد.

ماده ۳ –در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختالفات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت امالک معین خواهد شد

ماده ۴ -انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل میآید.

ماده ۵ –حدود صالحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد.

ماده ۶ –برای رسیدگی به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت امالک و ثبت اسناد و امالک در مقر هر دادگاه استانی هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت۱مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده۷-دفاتر الزم برای ثبت اسناد و امالک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.

ماده ۸ –مراجعه به دفاتر امالک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

باب دوم :ثبت عمومی در بهترین وکیل ملکی دربندرعباس

اعلان ثبت و تهدید حدود در بهترین وکیل ملکی دربندرعباس

ماده ۹ –در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و   در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره‌یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.

ماده ۱۰ –قبل از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و اینکه امالک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعالن درجراید به اطالع عموم خواهد رسید. اعالن مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر شود.

ماده ۱۱ –از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به امالک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا ۶۰ روز فقط در دو  وبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان  اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی  باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی الزم را به مأمور ثبت بدهند .

 

تبصره- در مورد اراضی و امالکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که مالکیت ابر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد  چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل امالک به یکی از عناوین مذکور در دو  ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده  مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف  سی که تقاضاکننده قائممقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد .

 

 

ماده ۱۲ –نسبت به امالکی که مجهول المالک اعالن شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون  تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معامالت راجع به آن مالک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی  ۲۵ از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت عالوه دریافت خواهد شد و  نسبت به امالکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی  مذکور در ماده ۱۱ معامالت این امالک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت  در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

مواد ۱۳ و ۱۳ مکرر- ملغی شده است.

ماده ۱۴ –تحدید حدود امالک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره امالک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل میآید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، برای روز تحدید حدود به وسیله اعالن احضار میشوند. این اعلان الاقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر میشودبه  عالوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعالنی منتشر خواهد شد .

 

ماده ۱۵ –اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نمایندهاش حاضرنباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدیدخواهد شد هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردداعلان تحدید حدود نسبت به آن امالک تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حقالثبت ملک دو برابر اخذ خواهدشد.

 

چنانچه به مشاوره نیاز دارید روی این لینک کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی