وکیل انحصار وراثت در مشهد

وکیل انحصار وراثت در مشهد

 

موسسه حقوقی راه امید

برای گرفتن مشاوره کامل درباره انحصار وراثت و مبحث ارث و صحبت با وکیل متخصص در همین حیطه میتوانید به موسسه حقوقی راه امید اعتماد کنید.

این روزها هرکسی خود را بهترین معرفی میکند، ما اذعان به بهترین بودن نداریم اما در هرزمینه ای از قبیل موضوعات خانوادگی و حقوقی و کیفری وکیل متخصص در همان موضوع را در اختیار داریم تا متناسب با مشکل پرونده شما، بتوانیم بهترین و کامل ترین مشاوره و راهنمایی را ارائه دهیم تا با کمترین هزینه و زمان ممکن به بهترین راه حل برسید.

چنانچه دنبال وکیل متخصص انحصار وراثت در مشهد هستید  تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل کرده تا اطلاعات وکیل انحصار وراثت برای شما پیامک شود.

  • لطفا فیلد را به زبان انگلیسی پر کنید،سیستم فارسی تایپ می کند.

 

 

 دراموراجع بترکه (مهروموم،تحریر،لارمترکه) وکیل انحصار وراثت در مشهد ، امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برایحفظ ترکه رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم تحریر ترک اداره ترکه و غیره می باشد که به ترتیب به تشریح هریک می پردازیم.

گفتار اول: مهر و موم ترکه

غرض از مهر و موم ترکه اقدام در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل آن است؛

بنابراین، مهر و موم باید طبق مقررات فصل دوم ق.ا.ح. و به ترتیبی که از استفاده بعضی از وراث به ضرر دیگران جلوگیری نماید، انجام شود.

الف) خواهان مهر و موم ترکه: در این خصوص باید بین اموال شخص با اموال دولتی و عمومی قائل به تفکیک شد:

۱٫در خصوص اموال شخصی:

اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند.

– هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنهاء

– موصی له درصورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد؛

– طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی با حکم قطعی باشد به مقدار طلب درصورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد؛

– کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

۱٫در خصوص اموال دولتی و عمومی:

دادگاه بخش (شواری حل اختلاف) در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مینماید:

-بعد کسی که در خانه استیجاری با مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد؛

– درصورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد؛

– در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمان خانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ب) طریقه مهر و موم ترکه: رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فورا باید خود یا  به وسیله کارمند علی البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس مینویسد و همچنین در هر موردی که از طرف مأمورین اعضاء شورای حل اختلاف ترکه مهر و موم می شود مأمورین نام برده کلید قفل هایی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند.

وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع میدهد؛ ولی نباید این امرموجب تأخیر مهر و موم شود. در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ  ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی  که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند  به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی با یکی از مأمورین دولتی با دو نفر معتمد محلی را متفقأ به انجام این کار مأمور نماید، مأمورین نام برده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می فرستند. کلید قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید میشود و نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می گمارند.

در خصوص اموال دولتی و عمومی:

۱٫مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می آید مگر اینکه اشخاص صلاحیت دار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند. درصورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نام برده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

تقسیم-ارث-و-میراث

٢. در خصوص اموال محجور و غایب: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی  یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت  تعیین قیم اقدام نماید و همچنین در صورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم که را به او اطلاع می دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اعلام خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ج) طریقه تنظیم صورت مجلس مهر و موم ترکه: در موقع مهر و موم صورت مجلسی با رعایت  موارد ذیل تنظیم و باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر میشود

– تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است؛

– نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است؛

– علتی که موجب مهر و موم شده است؛

– نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر  خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس مینویسد؛ ام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده اند؛ این جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق، صندوقخانه و گنجه؛

 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص انحصار وراثت در مشهد اینجا کلیک کنید

-وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است؛

– اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده؛

– نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا برحسب معرفی اشخاص ذی نفع بوده؛

– اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده، مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

۱٫اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا با اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نام برده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می شود و در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید مینماید.

٢. در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته میشود.

٣. آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور درصورت مجلس توصیف می گردد.

۴. هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود. اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته و به فروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

منبع: شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی

چنانچه دنبال وکیل متخصص انحصار وراثت در مشهد هستید  تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل کرده تا اطلاعات وکیل انحصار وراثت برای شما پیامک شود.

  • لطفا فیلد را به زبان انگلیسی پر کنید،سیستم فارسی تایپ می کند.

 

 

برای مطالعه سایر مقالات حقوقی و کیفری و خانوادگی اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

1 نظر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما