وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد

همه ویدیو ها

موسسه حقوقی راه امید 

برای گرفتن مشاوره کامل درباره چک و صحبت با وکیل متخصص در همین حیطه میتوانید به موسسه حقوقی راه امید اعتماد کنید.

این روزها هرکسی خود را بهترین معرفی میکند، ما اذعان به بهترین بودن نداریم اما در هرزمینه ای از قبیل موضوعات خانوادگی و حقوقی و کیفری وکیل متخصص در همان موضوع را در اختیار داریم تا متناسب با مشکل پرونده شما، بتوانیم بهترین و کامل ترین مشاوره و راهنمایی را ارائه دهیم تا با کمترین هزینه و زمان ممکن به بهترین راه حل برسید.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل چک در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

وکیل چک در مشهد، مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیترسیدگی به دعاوی چک را در دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضائی صالح آنرا بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم

گفتار اول:

صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی قبل از تشکیل شوراهای حل اختلافتنها مرجعی که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را داشت دادگاه عمومی حقوقی بود؛ولی با تصویب قانون شوراها با توجه به مبلغ مورد خواسته خواهان مرجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل خواهد بود. ..

۱) میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) تا دویست میلیون ریال باشد:

در این خصوص ماده ۹ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر می دارد: «… قاضی شورا با

مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون  ریال..»  بنابراین، اگر خواسته دعوی مطالبه چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید دادخواست را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم چون مراجع مشارالیه صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.

۲) میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) بیش از دویست میلیون ریال باشد:

در این صورت به مجوز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد:«رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است … »

باید دعوی خود را در دادگاه عمومی حقوقی بدوی طرح نماییم. گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی مقنن در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید قاعده ای برای صلاحیت محلی مراجع ذی صلاح مشخص نموده و مواد بعدی آن به استثنائات این قاعده پرداخته است؛ ولی با توجه به هدف این نوشته ما فقط قاعده و سلسله مراتب حاکم بر آن را ذکر خواهیم نمود و البته لازم است متذکر شویم که قواعد مربوط به صلاحیت آمره بوده و خواهان بایددادگاه مواجه شود. تقدیم دادخواست آنها را رعایت نماید و الا ممکن است دعوای وی با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شود

مرحله اول (اقامتگاه خوانده):

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد.

مرحله دوم (محل سکونت موقت خوانده):

در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشددعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن سکونت موقت دارد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص چک در مشهد اینجا کلیک کنید

مرحله سوم (محل استقرار اموال غیرمنقول):

در صورتی که خوانده نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران داشته باشد دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اموال غیرمنقول داشته باشد.

مرحله چهارم (محل اقامت خواهان):

در صورتی که خوانده نه محل اقامت، نه محل سکونت موقت و نه اموال غیرمنقول داشته باشد خواهان می تواند دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید. صلاحیت شوراها از نظر محلی از قاعده مذکور تبعیت می کند.. البته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸- ۱۳۸۵/ ۳ / ۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان حق مراجعه به دادگاه های ذیل را جهت وصول وجه چک دارد:

الف) دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است؛

ب) دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن است؛

ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است.

ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه  رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

الف) مالی یا غیر مالی بودن دعوی: دعوای مطالبه چک یک دعوای مالی می می شود و خواهان باید معادل خواسته خود ۳ درصد هزینه دادرسی پرداخت نماید إلی اگر خواسته منطبق با صلاحیت شورا باشد در پرداخت هزینه ها به تکلیف ماده ۲۳ قانو. شوراهای حل

اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: «رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.» عمل خواهد شد.

ب) طریقه تقدیم دعوا به مرجع قضائی: مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای مطالبه چک مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد. اگر دعوای مطالبه در شورا مطرح شود در این صورت نیازی به تقدیم آن در قالب دادخواست نیست در این خصوص ماده ۱۹ این قانون مقرر می دارد: «رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.»

 

ج) خواهان و خوانده دعوی خواهان دارنده چک و خواندگان نیز علاوه بر صادر کننده و صاحب حساب،

ممکن است ظهرنویسان و ضامنین باشند.

د) نحوه تنظیم خواسته دعوی: خواسته دعوی مطالبه چک

حسب مورد ممکن است تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ……….. ریال به علاوه  خسارت تأخیر تأدیه وجه از تاریخ …………. لغایت …………… به انضمام هزینه های دادرسی و  حق الوکاله وکیل و بدوأ صدور قرار تأمین خواسته معادل وجه مورد مطالبه» باشد.

ذ) اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوی: اهم اسناد و مدارکی که برای طرح دعوای چک مورد نیاز است عبارتند از:

– مدارک دال بر مدیون بودن و محقق بودن چک از جمله: چک – سفته – رسید- فاکتور و …

– مدارک دال بر مدیونیت خواهان: گواهی عدم پرداخت رسید پرداخت …

مطالعه بیشتر

برای مطالعه بیشتر مقالات حقوقی و کیفری اینجا کلیک کنید.

منبع : شیوه های عملی طرح و دفاع از۴۶ دعوای حقوقی ، گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل وصیت در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود